Skip to content

ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
FANDI SO ST. NICOLAUS“

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže s názvom FANDI SO ST. NICOLAUS“ (ďalej iba „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom. Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné jedine s písomným súhlasom spoločnosti ST.NICOLAUS-trade, a. s.

1. Usporiadateľ a Organizátor

 • Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť ST. NICOLAUS-trade,    a. s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 35680261, IČ DPH: SK2020326583 (ďalej iba „Usporiadateľ“).
 • Organizátorom súťaže je CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava, IČO: 51 046 318, (ďalej iba „Organizátor“).
 • SMS službu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03, Bratislava.

2. Trvanie súťaže

 • Súťaž prebieha v období od 06. 11. 2023 00:00:00 hod. do 06. 12. 2023 23:59:59 hod., (t.j. 31 kalendárnych dní) na vybraných prevádzkach obchodného reťazca COOP Jednota Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky na území Slovenskej republiky (presný zoznam prevádzok nájdete v prílohe pravidiel súťaže).

3. Kto sa môže zúčastniť súťaže

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s vekom 18 a viac rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode 11. tohto Štatútu, (ďalej iba ako „Súťažiaci“).

4. Výrobky v súťaži

 • Súťaž sa vzťahuje na produkty Nicolaus 0,7L, Demänovka 0,7L, Borec 0,7L, Soberano Brandy Solera 0,7L a Professorado Caribbean Original 0,5L (viď zoznam súťažných výrobkov v bode 4 tohto štatútu), ktoré sú dostupné vo vybraných prevádzkach COOP Jednota Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky (presný zoznam prevádzok nájdete v prílohe pravidiel súťaže).

Kompletný zoznam súťažných produktov:

Názov produktuEAN kód
Nicolaus Extra Jemná Vodka 38% 0,7L8586000131880
Nicolaus Gold Extra Jemná Vodka 38% 0,7l8586019223897
Nicolaus Ochutená Vodka Cranberry 38% 0,7L8586000135918
Nicolaus Ochutená Vodka Lime 38% 0,7L8586000135925
Nicolaus Ochutená Vodka Black Currant 38% 0,7L8586000135901
Demänovka bylinná horká 38% 0,7L8586000131613
Demänovka bylinný likér 33% 0,7L8586000131347
BOREC borovička 38% 0,7L8586000138391
BOREC Citrus borovička 38% 0,7L8586000139473
BOREC s Horcom borovička 38% 0,7L8586019220216
Soberano Brandy Solera 2022 36% 0,7l8410023112222
Professorado Caribbean Original 38% 0,5l8586019221589

5. Postup súťaže

 • Súťažiaci sa zapojí do súťaže zakúpením minimálne 1 ks súťažného produktu na jednom pokladničnom doklade vo vybraných prevádzkach COOP Jednota a následným zaregistrovaním údajov dátum nákupu, čas nákupu cez SMS na čísle 6664.
 • Do súťaže sa môže súťažiaci zapojiť len s pokladničnými blokmi nadobudnutými v termíne trvania súťaže. Do súťaže je možné zapojiť sa ako s originálnymi, tlačenými pokladničnými blokmi, tak aj s elektronickými verziami originálnych pokladničných bločkov z nákupu.
 • Je potrebné si všetky súťažné pokladničné bloky zaregistrované do súťaže odkladať pre následnú kontrolu, ktorá prebehne po skončení súťaže u vyžrebovaných výhercov.

Zaslanie údajov formou SMS správy:

 • Súťažná SMS správa musí mať nasledovný tvar: FUTBAL(medzera)DATUM NAKUPU(medzera)CAS NAKUPU a musí byť zaslaná na číslo 6664 (Príklad: FUTBAL 0611 0718).
 • Cena spätnej SMS s informáciou o zapojení sa do súťaže je 0,20 € s DPH.
 • Údaje z pokladničného dokladu môžu byť do súťaže zaradené iba raz. V prípade pokusu o opakované vloženie údajov bude tento pokus neplatný.
 • SMS je možné odosielať jedine z mobilných telefónov registrovaných mobilnými operátormi v SR (Slovak Telekom, Orange, O2, Tesco mobile, 4ka). SMS službu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03, Bratislava.
 • Telefónne číslo, z ktorého súťažiaci zaslal požadované údaje je zo strany „Organizátora“ považované za telefón súťažiaceho.
 • V prípade odoslania SMS správy s údajmi z utajeného čísla, t.j. takého, ktoré sa pri doručenej SMS správe nezobrazí, považuje sa takáto SMS správa za neplatnú.

6. Výhry a žrebovanie

Výhrami sú:

 • 1-3. cena: účasť na vybranom futbalovom zápase DAC vo VIP sektore
 • 4- 10. cena – dres futbalového klubu DAC s vlastným menom

Celkový počet výhercov je 10.

 • Výhry nepodliehajú dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Ich nadobúdacia hodnota nepresahuje hranicu stanovenú zákonom (350 €).
 • Žrebovanie výhercov prebehne do 15 pracovných dní od ukončenia súťaže pomocou žrebovacieho softwaru za účasti notára, zástupcu „Organizátora“ a zástupcu „Usporiadateľa“ súťaže.
 • Výhercovia budú do 10 pracovných dní od vyžrebovania kontaktovaní o výhre SMS správou alebo emailom.
 • Súťažiaci sú o výhre v súťaži vyrozumení formou SMS správy s požiadavkou o zaslanie emailovej adresy na telefónne číslo +421948513682. SMS s emailovou adresou musí súťažiaci poslať najneskôr do 48 hodín od doručenia výzvy (formou SMS od Organizátora súťaže) na zaslanie emailovej adresy. V prípade včasného nezaslania kontaktných údajov stráca súťažiaci nárok na výhru. Výhra bude priradená náhradnému výhercovi, vyžrebovanému pri losovaní súťaže za účasti notára.
 • Súťažiaci je po zaslaní svojich kontaktných údajov vyzvaný mailom z adresy nicolaus@cpppromo.sk, aby zaslal kópiu dokladu o súťažnom nákupe na emailovú adresu nicolaus@cpppromo.sk, alebo aby zaslal originál pokladničného bloku z nákupu na adresu CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava. Súčasťou zásielky musia byť aj kompletné kontaktné údaje výhercu vrátane čísla mobilného telefónu, s ktorým nárok na výhru vznikol. Výherca musí odoslať zásielku najneskôr do 7 dní s odpoveďou (rozhodný je dátum poštovej pečiatky na obálke). V prípade nezaslania všetkých vyššie zmieňovaných dokladov a údajov v požadovanej lehote (alebo v prípade, že tieto doklady nebudú zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci súťažných registrácií) stráca súťažiaci nárok na výhru a výhra bude priradená náhradnému výhercovi. V prípade pochybností o pravosti pokladničných blokov je výherca povinný predložiť v uvedenom termíne pod sankciou vylúčenia zo súťaže originály všetkých súťažných pokladničných blokov registrovaných do súťaže.
 • Výherca je vyzvaný maximálne 2x na predloženie nákupných blokov zaregistrovaných do súťaže, v prípade nereagovania na výzvy stráca nárok na výhru.
 • Výhercovia budú zverejnení na webovej stránke https://sutaze.nicolaus.sk/fandi-so-st-nicolaus-dac-vyhodnotenie/, najneskôr do 15 pracovných dní od vyžrebovania.
 • Pre doručenie výhry je výherca v súlade s týmito pravidlami, povinný uviesť „Organizátorovi“ svoje kompletné kontaktné údaje pri kontaktovaní.
 • Už zadané kontaktné údaje je možné zmeniť zaslaním nových údajov na e-mailovú adresu nicolaus@cpppromo.sk alebo na tel. čísle +421 948 513 682 a to do 7 dní od oznámenia o výhre.
 •  „Organizátor“ si so súhlasom „Usporiadateľa“ súťaže vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, tak, aby sa mohli výhercom odovzdať v súlade s týmito pravidlami, a to najmä v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou.

7. Ďalšie podmienky súťaže

 • Viacnásobná účasť je možná, ale vždy iba s novým súťažným nákupom (t. j. pri ďalšom nákupe minimálne 1 ks súťažného výrobku na novom súťažnom nákupnom bloku a zakaždým pri riadnom splnení podmienok účasti. To znamená, že súťažný nákup je vždy dokumentovaný jedným pokladničným blokom a zároveň jeden pokladničný blok môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup. Aj keď je na jednom pokladničnom bloku zaznamenaný nákup výrobkov vo vyššom množstve ako 1 ks. daný pokladničný blok oprávňuje súťažiaceho iba na jednu súťažnú registráciu, resp. možno ho použiť v súťaži iba jedenkrát.
 • Telefónne číslo, ktoré použil súťažiaci na registrovanie bloku do súťaže sa považuje za telefónne číslo súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý jednotlivý zákazník zapojiť iba s jedným telefónnym číslom cez SMS bránu súťaže. Ak „Usporiadateľ“ alebo „Organizátor“ zistí opak, bude takýto účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený. Počas celej súťaže teda môže jeden konkrétny súťažiaci vyhrať iba jedenkrát.
 • Každý súťažiaci môže získať maximálne 1 výhru za celé obdobie konania súťaže.
 • Účastník súťaže bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť, v prípade, že „Organizátor“ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
 • Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou so súhlasom „Usporiadateľa“ rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. „Organizátor“ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno „Organizátorovi“ zaslať písomne na poštovú adresu „Organizátora“, uvedenú v týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie „Organizátora“ o námietke je konečné.
 • Účastníci sa zúčastňujú súťaže s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie. „Organizátor“ ani „Usporiadateľ“ týmto nie je voči účastníkom inak zaviazaný a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany „Organizátora“ ani „Usporiadateľa“, než sú uvedené v týchto pravidlách.
 • „Organizátor“ ani „Usporiadateľ“ súťaže nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (spôsobené buď ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy, ktoré vznikli v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov alebo ich dostupnosťou pre účastníkov súťaže.

8. Oznámenie a odovzdanie výhier

 • Pre oznámenie výhier bude použité telefónne číslo, s ktorým sa súťažiaci zapojil do súťaže.
 • Výhercovia budú o výhre kontaktovaní SMS správou.
 • Výhra bude výhercovi odovzdaná do 60 dní od žrebovania „Organizátorom“, na základe dohody s „Usporiadateľom“.
 • Pri doručení a prevzatí výhry je každý výherca povinný preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom, pričom výhru je oprávnený prevziať len výherca súťaže osobne, v opačnom prípade nárok na výhru zaniká a výhra bude priradená náhradnému výhercovi.
 • „Organizátor“ môže podmienky odovzdania výhier kedykoľvek zmeniť.
 • Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami súhlasí s tým, že prevzatie výhry potvrdí osobne podpísaním preberacieho protokolu. Odmietnutie podpísania preberacieho protokolu znamená stratu nároku na výhru.
 • Výherca nemá nárok na inú výhru od „Usporiadateľa“, než je uvedené vyššie, či na iné protiplnenie, a to ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry.
 • „Usporiadateľ“ nezodpovedá za výhry, dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí taktiež vybavujú prípadné reklamácie a nesú plnú zodpovednosť za plnenie poskytnuté v rámci výhry.
 • Výhry nepodliehajú dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Ich nadobúdacia hodnota nepresahuje hranicu stanovenú zákonom (350 €).

 

9. Propagácia súťaže

 • Zverejnenie a propagácia súťaže bude prebiehať formou vybraných POS materiálov vo vybraných predajniach COOP Jednota. Kompletný štatút súťaže bude uverejnený na https://sutaze.nicolaus.sk/fandi-so-st-nicolaus-dac-statut-sutaze/
 • Zoznam výhercov súťaže bude uverejnený na https://sutaze.nicolaus.sk/fandi-so-st-nicolaus-dac-vyhodnotenie/.

10. Pravidlá ochrany osobných údajov

I. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním súťažnej SMS na číslo 6664 Súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a súhlasí so spracovaním osobných údajov pre potreby vyhodnotenia súťaže.

Súťažiaci ako dotknutá osoba vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon OOÚ “), s týmito pravidlami súťaže a so spracúvaním osobných údajov „Organizátorom“ ako prevádzkovateľom pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s uchovaním osobných údajov počas doby organizovania spotrebiteľských súťaží „Organizátorom“, alebo do písomného odvolania súhlasu.

Ak Súťažiaci nesúhlasí so spracúvaním a uchovaním osobných údajov, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: nicolaus@cpppromo.sk Odvolaním svojho súhlasu však Súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.

Zapojením sa do súťaže prostredníctvom súťažnej SMS, Súťažiaci vedome potvrdzuje všetko podľa čl. I odseku 10 pravidiel súťaže a dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona OOÚ Organizátorovi ako prevádzkovateľovi :

 • so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo, e-mail a fotografia podobizne.
 • so zasielaním informačných SMS a e-mailov týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže,
 • s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na výhernej listine,
 • so zaradením osobných údajov do databázy „Organizátora“ a s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom „ Usporiadateľa“ alebo „Technického správcu“ a tretej strany,
 • so zasielaním informácií formou SMS a e-mailov o pripravovaných, či aktuálne prebiehajúcich spotrebiteľských súťažiach organizovaných „Organizátorom“.

II. PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa § 21 zákona OOÚ má Súťažiaci právo na prístup k osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Súťažiaci má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Súťažiaci má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Súťažiaci má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov má Súťažiaci práva podľa článku 12 – 23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má Súťažiaci rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Súťažiaci má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol písomne odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

III. KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na „Organizátora“ prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: nicolaus@cpppromo.sk.

Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu nicolaus@cpppromo.sk.

11. Osobitné ustanovenia súťaže

 • Zamestnanci „Usporiadateľa“ a „Organizátora“ súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti v súťaži vylúčení.
 • V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech „Usporiadateľa“ súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala je povinná túto výhru „Usporiadateľovi“ bezodkladne na základe písomnej výzvy „Usporiadateľa“ súťaže vrátiť, respektíve nahradiť „Usporiadateľovi“ súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
 • „Usporiadateľ“ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 • Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí „Usporiadateľ“ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercom odovzdaná tak ako je popísané v tomto Štatúte. „Usporiadateľ“ ani „Organizátor“ súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
 • Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže, či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko „Organizátora“ súťaže po predchádzajúcom súhlase „Usporiadateľa“.
 • O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou „Usporiadateľ“ alebo „Organizátor“ súťaže. „Usporiadateľ“ alebo „Organizátor“ si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celého obdobia jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na https://sutaze.nicolaus.sk/fandi-so-st-nicolaus-dac-statut-sutaze/, kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá.

 

12. Všeobecné podmienky

 • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším nákupom súťažných produktov a zadaním nových údajov z pokladničného dokladu na čísle 6664.
 • Každý súťažiaci zapojením do súťaže zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto štatútom a úplnými pravidlami spotrebiteľskej súťaže FANDI SO ST. NICOLAUS“ v celom rozsahu s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • „Organizátor“ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojené. „Organizátor“ má právo vylúčiť, ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže, v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným jednaním, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno „Usporiadateľa“, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý a to bez náhrady nákladov či škody, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné „Organizátorovi“ zaslať písomne na poštovú adresu CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané v úvahu. Rozhodnutie „Organizátora“ po získaní predchádzajúceho súhlasu „Usporiadateľa“            o námietke je konečné. Prípadné ďalšie informácie získa každý súťažiaci na infolinke +421 948 513 682 v pracovné dni od 9:00 hod do 17:00 hod alebo na e-mailovej adrese nicolaus@cpppromo.sk.

 

28.09.2023

CPP PROMO house s.r.o.

 

Záverečné ustanovenie

 • Tento Štatút je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre „Usporiadateľa“ a „Organizátora“ súťaže.
 • Každý kto preukáže právny záujem je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u „Organizátora“ súťaže.

V Bratislave dňa: 28.09.2023

Usporiadateľ súťaže: ST.NICOLAUS-trade, a. s.

Organizátor súťaže: CPP PROMO house s.r.o.

 

Príloha pravidiel spotrebiteľskej súťaže „FANDI SO ST. NICOLAUSOM“:

Prevádzky COOP zapojené do súťaže:   
SpoločnosťFormátObecUlicaSúpisné čísloPSČ
Dunajská StredaMIXDunajská StredaDolný ŠtálHlavná 158930 10
Dunajská StredaMIXDunajská StredaDolný Štál364930 10
Dunajská StredaTempo IIIDunajská StredaDunajská StredaSmetanov háj 278929 01
Dunajská StredaSM IIIDunajská StredaDunajská StredaGen.Svobodu 1945929 01
Dunajská StredaTempo IIIDunajská StredaDunajská StredaMlynská 310929 01
Dunajská StredaSM IIIDunajská StredaDunajská StredaRužový háj 1356929 01
Dunajská StredaTempo IIIDunajská StredaGabčíkovoKrátky rad 1085930 05
Dunajská StredaMIXDunajská StredaHoliceHlavná 110930 34
Dunajská StredaMIXDunajská StredaHorná PotôňHlavná 1930 36
Dunajská StredaMIXDunajská StredaHorné MýtoHlavná 278930 13
Dunajská StredaTempo IIIDunajská StredaLehniceHlavná 589930 37
Dunajská StredaMIXDunajská StredaOhradyNový rad 320930 12
Dunajská StredaSM IIIDunajská StredaOkočHlavná 325930 28
Dunajská StredaMIXDunajská StredaOrechová PotôňHlavná 206930 02
Dunajská StredaMIXDunajská StredaPadáň105930 10
Dunajská StredaSM IIIDunajská StredaŠamorínHlavná 820931 01
Dunajská StredaSM IIIDunajská StredaŠamorínŠkolská 978/16931 01
Dunajská StredaMIXDunajská StredaŠamorínGazdovský rad 41931 01
Dunajská StredaSM IIIDunajská StredaTrhová HradskáHlavná 113930 13
Dunajská StredaSM IIIDunajská StredaVeľký Medernám.Bartóka 600932 01
Dunajská StredaMIXDunajská StredaVrakúňHlavná 220930 25
Dunajská StredaTempo IIIDunajská StredaZlaté KlasyHlavná 814930 39
Dunajská StredaSM IIISenecDunajská LužnáHlavná 1900 42
Dunajská StredaMIXDunajská StredaOkočOpatovský Sokolec-Hlavná 51930 28
Dunajská StredaMIXDunajská StredaŠamorínMliečno Hlavná 121931 01
Dunajská StredaSM IIIDunajská StredaTopoľníkyHlavná 667930 11
Dunajská StredaTempo IIISenecDunajská LužnáOrechová 3143/60900 42
Dunajská StredaSM IIIDunajská StredaJahodnáHlavná 300/46930 21
Dunajská StredaMIXDunajská StredaČiližská RadvaňHlavná 286930 08
Dunajská StredaSM IIIDunajská StredaDunajská StredaLetištná 6799/2A929 01
Dunajská StredaSM IIIDunajská StredaŠtvrtok na OstroveHlavná 840/16930 40
Dunajská StredaTempo IIIDunajská StredaHviezdoslavov1663930 41
GalantaSM IIGalantaČierna Voda360925 06
GalantaSM IIGalantaČierny BrodHlavná 5925 08
GalantaSM IIGalantaDolné Saliby793925 02
GalantaTempo IIIGalantaGalantaHlavná 951/21924 01
GalantaTempo IIIGalantaGalantaČeská 1450/19924 01
GalantaSM IIGalantaHorné Saliby249925 03
GalantaSM IIGalantaKajal20925 92
GalantaSM IIGalantaKošútyHlavná 203925 09
GalantaSM IIIGalantaMatúškovo522925 01
GalantaSM IIIGalantaMostováHlavná 440925 07
GalantaSM IIIGalantaPataHlohovecká 865925 53
GalantaTempo IIIGalantaSereďM.R.Štefánika 1153/12926 01
GalantaSM IIGalantaSereďDionýza Štúra 1012926 01
GalantaSM IIIGalantaSereďLegionárska 1128/5926 01
GalantaTempo IIIGalantaSládkovičovoFučíkova 456/250925 21
GalantaSM IIIGalantaSládkovičovoRichterova 1148/48925 21
GalantaSM IIGalantaŠintavaSereďská 4925 51
GalantaSM IIGalantaŠoporňaJ.A.Komenského 134925 52
GalantaSM IIIGalantaŠoporňaKomenského 105925 52
GalantaTempo IIIGalantaTrstice668925 42
GalantaSM IIGalantaVáhovce438925 62
GalantaSM IIGalantaVeľká MačaHlavná 838925 32
GalantaSM IGalantaVeľké ÚľanyHlavná 583/1925 22
GalantaSM IIGalantaVeľký GrobHlavná 359925 27
GalantaSM IISenecSenecNámestie 1.mája 142/5903 01
GalantaTempo IIISenecSenecSokolská 2180/10903 01
GalantaSM IIŠaľaKráľová nad Váhom239925 91
GalantaSM IIIŠaľaSeliceAlexandra Moyzesa 1095925 72
GalantaSM IIIŠaľaŠaľaP.J.Šafárika 373/2927 01
GalantaTempo IIIŠaľaŠaľaHlavná 16/63927 01
GalantaSM IIŠaľaŠaľaNešporova 1018/6927 01
GalantaTempo IIIŠaľaŠaľaNám.Svätej Trojice 855927 01
GalantaSM IIIŠaľaTešedíkovo473925 82
GalantaSM IŠaľaVlčanyHlavná 945925 84
GalantaSM IIIŠaľaŽihárec163925 83
GalantaSM IIŠaľaTrnovec nad VáhomHlavná 22925 71
GalantaSM IIŠaľaNededHlavná 849925 85
GalantaSM IIGalantaJelkaMierová 958/16925 23
GalantaSM IIISenecReca208925 26
GalantaSM IIŠaľaDiakovcePeredská ul. 424925 81
GalantaSM IIIGalantaPataObchodná 910925 53
GalantaSM IIIŠaľaSeliceul.ČSA 441925 72
GalantaTempo IIIGalantaPusté ÚľanyHlavná 209/160925 28
GalantaSM IIGalantaTomášikovoHlavná 310925 04
GalantaSM IIŠaľaŠaľaNitrianska 1746/43927 05
GalantaSM IIHlohovecDvorníky719920 56
GalantaSM IIISenecNová DedinkaNová Ves pri Dunaji 698900 29
GalantaSM IISenecKaplna508900 84
GalantaTempo IIISenecChorvátsky GrobPezinská 1971 1/A900 25
GalantaSM IIIDunajská StredaNový ŽivotEliášovce 150930 38
GalantaSM IIIGalantaVeľká MačaSeredská cesta 2925 32
GalantaSM IIGalantaHorné Saliby307925 03
GalantaSM IITrnavaOpoj108919 32
GalantaSM IIISenecTomášovHlavná900 44
KomárnoJednota IIKomárnoBátorove KosihyMlynská 736946 34
KomárnoJednota IIKomárnoBodzač. 279946 16
KomárnoJednota IIKomárnoČalovecHlavná 36946 02
KomárnoJednota IIKomárnoHoliareč. 178946 16
KomárnoSM IIKomárnoHurbanovoNámestie Konkolyho-Thege 7947 01
KomárnoMIXKomárnoChotínHlavná 120946 31
KomárnoMIXKomárnoImeľObchodná 7946 52
KomárnoMIXKomárnoKameničnáHlavná 103946 01
KomárnoSM IIKomárnoKolárovoBrnenské nám. 1946 03
KomárnoMIXKomárnoKolárovoPuruk 366946 03
KomárnoSM IIKomárnoKomárnoPetőfiho 7945 01
KomárnoSM IIKomárnoKomárnoVodná 36945 01
KomárnoMIXKomárnoMartovceč. 68947 01
KomárnoMIXKomárnoOkoličná na OstroveNitrianska 381946 13
KomárnoJednota IIKomárnoSokolceHlavná 17946 17
KomárnoMIXKomárnoSokolceHlavná 52946 17
KomárnoSM IIKomárnoZlatná na OstroveŠkolská 209946 12
KomárnoSM IIKomárnoČíčovHlavná 489/1946 19
KomárnoMIXKomárnoKomárnoNová Stráž, Obchodná 640945 04
KomárnoJednota IIKomárnoKlížska NemáNám. hrdinov 106946 19
KomárnoMIXKomárnoKomárnoEötvösova945 01
Nové ZámkySM IIKomárnoDulovceMudroňovská 274/2946 56
Nové ZámkySM IIKomárnoImeľNám. J. Blaskovicsa 427/13946 52
Nové ZámkySM IIKomárnoMarcelováHlavná 451/86946 32
Nové ZámkyTempo IIIKomárnoNesvadyObchodná 234/39946 51
Nové ZámkySM IIKomárnoPribetaObchodná 1073/4946 55
Nové ZámkyTempo IILeviceLeviceKu Bratke 3958/2/A934 05
Nové ZámkySM IILeviceTekovské LužanySNP 1225/217935 41
Nové ZámkySM IILeviceVeľké LudinceVeľké Ludince 639935 65
Nové ZámkyTempo IIILeviceŽeliezovceKomenského 29/45937 01
Nové ZámkySM IINové ZámkyBešeňovBešeňov 284941 41
Nové ZámkySM IINové ZámkyDolný OhajHlavná 123/132941 43
Nové ZámkySM IINové ZámkyDubníkDubník 374941 35
Nové ZámkyTempo IIINové ZámkyGbelceNovozámocká cesta 322/1943 42
Nové ZámkySM IINové ZámkyKamenínKamenín 265943 57
Nové ZámkySM IINové ZámkyKoltaKolta 355941 33
Nové ZámkySM IINové ZámkyKomjaticeNám. A. Cabana 353/9941 06
Nové ZámkySM IINové ZámkyMaňaPri parku 564/1941 45
Nové ZámkyTempo INové ZámkyNové ZámkyJanka Kráľa 6654/7940 02
Nové ZámkyTempo IIINové ZámkyNové ZámkyHlavné nám. 4484/6940 49
Nové ZámkySM IINové ZámkyNové ZámkyŠurianska 3418/19940 02
Nové ZámkySM IIINové ZámkyPodhájskaBelecká 369/48941 48
Nové ZámkySM IIINové ZámkyRadavaRadava 390941 47
Nové ZámkySM IINové ZámkyStrekovHlavná ulica 1431/40941 37
Nové ZámkySM IINové ZámkySvodínMaďarskosvodínska cesta 1225/2943 54
Nové ZámkyTempo IINové ZámkyŠtúrovoul. Sv. Štefana 650/40943 01
Nové ZámkyTempo IINové ZámkyŠuranyKrížna 3487/1942 01
Nové ZámkySM IINové ZámkyTrávnicaVeľká strana 118/34941 46
Nové ZámkyTempo IIINové ZámkyTvrdošovceNovozámocká cesta 2149/81941 10
Nové ZámkySM IINové ZámkyVeľký KýrNámestie sv. Jána 919/6941 07
Nové ZámkySM IINové ZámkyÚľany nad ŽitavouPárovce 594/41941 03
Nové ZámkySM IINové ZámkyVeľké LovceVeľké Lovce 100941 42
Nové ZámkySM IIKomárnoBátorove KosihyBátorove Kosihy 1491946 34
Nové ZámkySM IIKomárnoZemianska OlčaHlavná 577/31946 14
Nové ZámkySM IILeviceFarnáFarná 463935 66
Nové ZámkySM IIKomárnoIžaIža 811946 39
Nové ZámkyTempo IIINové ZámkyDvory nad ŽitavouHlavné námestie 1200/17941 31
Nové ZámkySM IIKomárnoSvätý PeterDulovská cesta 181/1946 57
Nové ZámkySM IILeviceNová DedinaNová Dedina – Opatová 559935 25
Nové ZámkySM IIKomárnoMočaMoča 508946 37
Nové ZámkySM IILeviceBátovceBátovce 233935 03
Nové ZámkySM IILeviceKozárovceKozárovce 4935 22
Nové ZámkySM IILevicePohronský RuskovHlavná 207/73935 62
Nové ZámkySM IIKomárnoKameničnáKameničná 856946 01
Nové ZámkySM IINové ZámkyBíňaBíňa 59943 56
Nové ZámkySM IINové ZámkyMužlaDolnosecká ulica 114/16943 52
Nové ZámkyTempo IIINové ZámkyPalárikovoMierová 1400/1941 11
Nové ZámkyTempo IIINové ZámkyBánovNovozámocká 1701/58A941 01
Nové ZámkyTempo IIINové ZámkyNové ZámkyT. G. Masaryka 4023/31940 02
Nové ZámkySM IINové ZámkyZemnéZemné 678941 22
Nové ZámkySM IINové ZámkyAndovceNovozámocká 720/3A941 23
Nové ZámkySM IIKomárnoMarcelováNámestie slobody 1286/10946 32
Nové ZámkySM IILeviceLevicePerecká 3422/42934 05
Nové ZámkySM IINové ZámkyNové ZámkyKmeťova 3434/2940 02
Nové ZámkySM IINové ZámkyRastislaviceRastislavice 308941 10
Nové ZámkySM IIILeviceŽeliezovceSNP 153/91937 01
Nové ZámkySM IIILeviceTlmačeNámestie 1. mája 31/2935 21
Nové ZámkySM IILeviceStarý TekovŠtúrova 456/2935 26
Nové ZámkySM IINové ZámkySemerovoSemerovo 568941 32
Nové ZámkySM IIBratislavaBratislava-RužinovMierová 317/14821 05