Skip to content

ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„FANDI SO ST. NICOLAUS“

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže s názvom „FANDI SO ST. NICOLAUS“  (ďalej iba „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu ku spotrebiteľom. Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné jedine s písomným súhlasom spoločnosti ST.NICOLAUS-trade, a. s.

 1. Usporiadateľ a Organizátor
 • Usporiadateľom súťaže a technickým správcom je v Slovenskej republike je spoločnosť ST. NICOLAUS-trade, a. s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 35680261, IČ DPH: SK2020326583 (ďalej iba „Usporiadateľ“).
 • Organizátorom súťaže je CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava, IČO: 51 046 318, IČ DPH: SK2120612549 (ďalej iba „Organizátor“).
 1. Trvanie súťaže
 • Súťaž prebieha v období od 10. 11. 2022 00:00:00 hod. do 27. 11. 2022 23:59:59 hod., (t.j. 18 kalendárnych dní) vo všetkých prevádzkach obchodného reťazca LIDL (prevádzkovaných spoločnosťou LIDL Slovenská republika, v. o. s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO 35793789, DIČ 2020279415, IČ DPH SK2020279415, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1160/B) na území Slovenskej republiky.
 1. Kto sa môže zúčastniť súťaže
 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba nad 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode 11. tohto Štatútu, (ďalej iba ako „Súťažiaci“).
 1. Výrobky v súťaži
 • Súťaž sa vzťahuje na vybrané produkty značky Nicolaus Extra jemná vodka (0,7 L a 1,0 L), Demänovka (0,7 L), Soberano (0,7 L), Jubilejná (0,7 L) a Professorado (0,5 L), ktoré sú dostupné v predajniach LIDL.

Kompletný zoznam súťažných výrobkov:

Nicolaus Vodka Extra Jemná 38 % 0,7 L-futbalová edícia

Soberano Solera Brandy 36% 0,7 L

Soberano Nectar 36% 0,7 L

Demänovka Bylinná Horká 38 % 0,7 L

Demänovka Bylinný Likér 33 % 0,7 L

Demänovka Brusnica 30 % 0,7 L

Demänovka Dark 35 % 0,7 L

Jubilejná 3 Hrušky 40 % 0,7 L

Jubilejná Slivka 40 % 0,7 L

Professorado 38 % 0,5 L elixír

Nicolaus Vodka Extra Jemná 38 % 1 L

 

 1. Postup súťaže

Súťažiaci sa zapojí do súťaže zakúpením minimálne 1 súťažného produktu, Nicolaus Vodka (0,7 L a 1,0 L), Demänovka (0,7 L), Soberano (0,7 L), Jubilejná (0,7 L) alebo Professorado (0,5 L), viď zoznam súťažných výrobkov v bode 4 tohto štatútu, na jednom pokladničnom bloku v predajniach LIDL.

Súťažiaci následne na stránke https://sutaze.nicolaus.sk, cez ktorú sa dostane na súťaž „Fandi so St. Nicolaus“, vyplní formulár, kde zadá svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, dátum nákupu, čas nákupu, číslo nákupného dokladu a nahrá svoj odfotený, alebo naskenovaný bloček.

Po odoslaní príde súťažiacemu potvrdzujúci e-mail na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii bločku.

Je potrebné si všetky súťažné pokladničné bloky zaregistrované do súťaže odkladať pre možnú kontrolu, ktorá prebehne u vyžrebovaných výhercov.

V prípade nejasností môže súťažiaci kontaktovať organizátora súťaže cez kontaktný formulár, alebo pomocou infolinky, ktorej kontaktné údaje sú zverejnené v sekcii „Infolinka“ na stránke súťaže.

 1. Výhry a žrebovanie
 • Výhrami sú:

10 x TV s uhlopriečkou 50

20 x nákupná poukážka LIDL v hodnote 50 €

 • Celkový počet výhercov je 30.
 • Výhry podliehajú dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, v prípade ak ich nadobúdacia hodnota presahuje hranicu stanovenú zákonom (350 €).
 • Žrebovanie výhercov prebehne do 14 pracovných dní od ukončenia súťaže pomocou žrebovacieho softwaru za účasti notára, zástupcu Organizátora a zástupcu Usporiadateľa súťaže.
 • Výhercovia budú do 5 pracovných dní od vyžrebovania kontaktovaní o výhre emailom.
 • Súťažiaci, ktorí sa do žrebovania zapojili prostredníctvom registrácie súťažného pokladničného bloku na webovej stránke súťaže, budú o výhre vyrozumení prostredníctvom e-mailu z adresy sutaz@nicolaus.sk.
 • Súťažiaci môže byť po vylosovaní vyzvaný emailom z adresy sutaz@nicolaus.sk, aby zaslal kópiu dokladu o súťažnom nákupe späť na email súťaže alebo aby zaslal originál pokladničný blok z nákupu na adresu CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava. Súčasťou zásielky musia byť aj kompletné kontaktné údaje výhercu vrátane e-mailu s ktorým nárok na výhru vznikol a telefónneho čísla súťažiaceho. Výherca musí odoslať zásielku najneskôr do 7 dní s odpoveďou (rozhodný je dátum poštovej pečiatky na obálke). V prípade nezaslania všetkých vyššie zmieňovaných dokladov a údajov v požadovanej lehote (alebo v prípade, že tieto doklady nebudú zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci súťažných registrácií) stráca súťažiaci nárok na výhru a výhra bude priradená náhradnému výhercovi. V prípade pochybností o pravosti pokladničných blokov je výherca povinný predložiť v uvedenom termíne pod sankciou vylúčenia zo súťaže  originály všetkých súťažných pokladničných blokov registrovaných do súťaže.
 • Výhercovia budú zverejnení aj na web stránke https://sutaze.nicolaus.sk/ najneskôr do 15 pracovných dní od vyžrebovania.
 • Pre doručenie výhry je súťažiaci v súlade s týmito pravidlami povinný uviesť Organizátorovi svoje kompletné kontaktné údaje pri kontaktovaní.
 • Už zadané kontaktné údaje je možné zmeniť zaslaním nových údajov na e-mailovú adresu sutaz@nicolaus.sk alebo na tel. čísle +421 948 513 682 a to do 7 dní od oznámenia o výhre.
 • V prípade, že výherca nesplní podmienky kontroly, výhra bude priradená náhradnému výhercovi.
 • Organizátor si so súhlasom Usporiadateľa súťaže vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, tak, aby sa mohli výhercom odovzdať v súlade s týmito pravidlami, a to najmä v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou.
 1. Ďalšie podmienky súťaže
 • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším/novým nákupom súťažných produktov a zadaním nových údajov z pokladničného bloku na webovej stránke súťaže https://sutaze.nicolaus.sk/. Opakované použitie jedného bločku sa bude považovať za porušenie pravidiel súťaže.
 • Viacnásobná účasť je možná, ale vždy iba s novým súťažným nákupom (t. j. pri ďalšom nákupe minimálne 1 súťažného výrobku na novom súťažnom pokladničnom bloku a zakaždým pri riadnom splnení podmienok účasti. To znamená, že súťažný nákup je vždy dokumentovaný jedným pokladničným blokom a zároveň jeden pokladničný blok môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup. Aj keď je na jednom pokladničnom bloku zaznamenaný nákup výrobkov vo vyššom množstve ako 1 produkt (napr. 2 produkty), daný súťažný pokladničný blok oprávňuje súťažiaceho iba na jednu súťažnú registráciu, resp. možno ho použiť v súťaži iba jedenkrát.
 • E-mail, ktorý použil súťažiaci pri registrovaní pokladničného bloku na webovej stránke súťaže alebo e-mail, ktorý poskytol súťažiaci ako svoj kontaktný e-mail sa zo strany Organizátora považuje za e-mail súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý jednotlivý zákazník zapojiť iba s jednou e-mailovou adresou. Ak Usporiadateľ alebo Organizátor zistí opak, bude takýto účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený. Počas celej súťaže teda môže jeden konkrétny súťažiaci vyhrať iba jedenkrát.
 • Každý súťažiaci môže získať maximálne 1 výhru za celé obdobie konania súťaže.
 • Účastník súťaže bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť, v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
 • Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou so súhlasom usporiadateľa rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu Organizátora, uvedenú v týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie Organizátora o námietke je konečné.
 • Účastníci sa zúčastňujú súťaže s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie. Organizátor ani usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom inak zaviazaný a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora ani Usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách.
 • Organizátor, Usporiadateľ ani Technický správca súťaže nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (spôsobené buď ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy, ktoré vznikli v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov alebo ich dostupnosťou pre účastníkov súťaže.

 1. Oznámenie a odovzdanie výhier
 • Pre oznámenie výhier bude použitý e-mail, s ktorým sa súťažiaci zapojil do súťaže.
 • Výhercovia budú o výhre kontaktovaní e-mailom.
 • Výhra bude výhercovi odovzdaná do 60 dní od žrebovania, Organizátorom na základe dohody s Usporiadateľom.
 • Organizátor môže podmienky odovzdania výhier kedykoľvek zmeniť.
 • Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami súhlasí s tým, že prevzatie výhry potvrdí osobne podpísaním preberacieho protokolu. Odmietnutie podpísania preberacieho protokolu znamená stratu nároku na výhru.
 • Výherca nemá nárok na inú výhru od Usporiadateľa, než je uvedené vyššie, či na iné protiplnenie, a to ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry.
 • Usporiadateľ nezodpovedá za výhry, dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí taktiež vybavujú prípadné reklamácie a nesú plnú zodpovednosť za plnenie poskytnuté v rámci výhry. 
 • Výhercovia sú povinní splniť si svoje daňové a odvodové povinnosti podľa aktuálnej platnej legislatívy Slovenskej republiky – Zákona o dani z príjmu 595/2003 Z.z. § 8 ods.1 písm. j) v platnom znení.
 1. Propagácia súťaže
 • Zverejnenie a propagácia súťaže bude prebiehať formou vybraných POS materiálov v predajniach LIDL, na sociálnych sieťach a pomocou promočnej web stránky. Kompletný štatút súťaže a výhercovia súťaže budú uverejnení na stránke https://sutaze.nicolaus.sk/.
 1. Pravidlá ochrany osobných údajov
 1. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vyplnením registračného formulára k súťaži na stránke https://sutaze.nicolaus.sk/ súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a súhlasí zo spracovaním osobných údajov pre potreby vyhodnotenia súťaže.

Zapojením sa do súťaže Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu trvania súťaže, najviac však do 31. 12. 2022, na spracovanie osobných údajov Účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, v prípade výhercov aj adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) na účely zabezpečenia priebehu Súťaže, informovania výhercov o výhre v Súťaži, informovania o výhercoch Súťaže a vyplatenia výhry, pričom s osobnými údajmi Účastníka bude nakladané v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby ako sprostredkovateľov, ktorým Usporiadateľ vyššie uvedené údaje v súlade s ich určením poskytne. Usporiadateľ spracúva osobné údaje Účastníka z dôvodu uskutočnenia Súťaže vrátane zabezpečenia výberu Výhercov a vyplatenia výhry.

 

Osobné údaje Účastníka budú uchovávané po dobu trvania súťaže a vyplácania výhier, osobné údaje Výhercu Hlavnej výhry budú uchovávané po dobu používania ním vytvoreného Súťažného diela Usporiadateľom, najdlhšie do 31. 12. 2024.

 

Účastník má právo požadovať od Usporiadateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov Účastníkom je podmienkou pre účasť v Súťaži a pre vyplatenie výhry výhercovi.

 

Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa. Účastník, ktorý tvrdí, že je priamo dotknutý na svojich právach, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Spracúvaním osobných údajov sa rozumie operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo ich súbormi napríklad: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie, alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

Každý Účastník vyplnením registračného formulára k súťaži na webovej stránke súťaže https://sutaze.nicolaus.sk/ potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

 

Pre správny chod (prípadne na analýzu návštevnosti) webová stránka súťaže https://sutaze.nicolaus.sk/ využíva súbory cookies. Viac sa dozviete na stránke: https://sutaze.nicolaus.sk/cookies. Súbory cookies môžete kedykoľvek odmietnuť/zrušiť nastavením vášho webového prehliadača.

Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: sutaz@nicolaus.sk. Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

Zapojením sa do súťaže prostredníctvom vyplnenia registračného formulára k súťaži na stránke https://sutaze.nicolaus.sk/ súťažiaci vedome potvrdzuje všetko podľa čl. I odseku 10 pravidiel súťaže a dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi:

 • so zasielaním informačných SMS a e-mailov týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže,
 • s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na výhernej listine,
 • so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo , e-mail,
 • s využívaním dát získaných zo súborov cookies z webovej stránky súťaže https://sutaze.nicolaus.sk/cookies.

Vyplnením registračného formulára k súťaži na webovej stránke súťaže https://sutaze.nicolaus.sk/, súťažiaci (ďalej tiež len „účastník“) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „údaje“) a s ich zaradením do databázy usporiadateľa ako prevádzkovateľa a s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa a tretej strany.

Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich, v období od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sa od účastníka súťaže získavajú prostredníctvom registrácie na webovej stránke súťaže. Osobné údaje účastníka súťaže sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. spracovateľom, s ktorým prevádzkovateľ  uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.

 1. PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „ zákon OOÚ “) t.j. od 25.05.2018 má súťažiaci podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Súťažiaci má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Súťažiaci má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Súťažiaci má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov.

Podľa nariadenia o ochrane osobných údajov, resp. od 25. 5. 2018 má súťažiaci práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol písomne odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

 • KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: sutaz@nicolaus.sk.

Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu sutaz@nicolaus.sk.

 1. Osobitné ustanovenia súťaže
 • Zamestnanci Usporiadateľa, Organizátora a Technického správcu súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti v súťaži vylúčení.
 • V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala je povinná túto výhru Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
 • Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 • Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Usporiadateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercom odovzdaná tak ako je popísané v tomto Štatúte. Usporiadateľ ani Organizátor súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
 • Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže, či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora súťaže po predchádzajúcom súhlase Usporiadateľa.
 • O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ alebo Organizátor súťaže. Usporiadateľ alebo Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celého obdobia jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na https://sutaze.nicolaus.sk/, kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá. 
 1. Všeobecné podmienky
 • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším nákupom súťažných produktov a zadaním nových údajov z pokladničného dokladu na webovej stránke súťaže https://sutaze.nicolaus.sk/.
 • Každý súťažiaci zapojením do súťaže zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto štatútom a úplnými pravidlami spotrebiteľskej súťaže „FANDI SO ST. NICOLAUS“ v celom rozsahu s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojené. Organizátor má právo vylúčiť, ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže, v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným jednaním, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý a to bez náhrady nákladov či škody, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané v úvahu. Rozhodnutie Organizátora po získaní predchádzajúceho súhlasu Usporiadateľa o námietke je konečné.
  Prípadné ďalšie informácie získa každý súťažiaci na infolinke +421 948 513 682 v pracovné dni od 9:00 hod do 17:00 hod alebo na e-mailovej adrese sutaz@nicolaus.sk.

26.10.2022

CPP PROMO house s.r.o.

 

Záverečné ustanovenie

Tento Štatút je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre Usporiadateľa a Organizátora súťaže.

Každý kto preukáže právny záujem je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u Organizátora súťaže.

 

V Bratislave dňa: 26.10.2022

 

Usporiadateľ súťaže: ST.NICOLAUS-trade, a. s.

 

Organizátor súťaže: CPP PROMO house s.r.o.