Skip to content

ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Relaxuj so Zbojníckou v Zbojníckej“

 

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže s názvom
„Relaxuj so Zbojníckou v Zbojníckej“

(ďalej iba „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu ku spotrebiteľom. Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné jedine s písomným súhlasom spoločnosti ST.NICOLAUS-trade, a. s.  

1. Usporiadateľ a Organizátor

Usporiadateľom súťaže a zároveň Organizátorom je v Slovenskej republike je spoločnosť ST. NICOLAUS-trade, a. s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 35680261, IČ DPH: SK2020326583 (ďalej iba „Usporiadateľ“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha v období od 01.11.2023 00:00:00 hod. do maximálne 31.01.2024 23:59:59 hod. (alebo do vyčerpania súťažných žrebov v mieste súťaže), vo vybraných prevádzkach HORECA výhradne na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“), a to v súlade s nižšie uvedenými pravidlami. Informácie o trvaní súťaže budú uvedené na súťažných POS materiáloch umiestnených na vybraných prevádzkach HORECA. Pravidlá budú taktiež dostupné v tlačenej forme na vybraných prevádzkach HORECA.

3. Kto sa môže zúčastniť súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s vekom 18 a viac rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode 11. tohto Štatútu, (ďalej iba ako „Súťažiaci“).

4. Výrobky v súťaži

Súťaž sa vzťahuje na zakúpenie minimálne dvoch nápojov o objeme 0,04dcl produktov Zbojnícka Slivovica, Zbojnícka Marhuľovica, Zbojnícka Hruškovica alebo ich kombinácie, ktoré sú dostupné vo vybraných prevádzkach HORECA.

 

5. Postup súťaže

Spotrebiteľ sa do súťaže zapojí tak, že v období konania a na mieste konania súťaže jednorazovo (na jednu účtenku) kúpi minimálne dva nápoje o objeme 0,04dcl produktov Zbojnícka Slivovica, Zbojnícka Marhuľovica, Zbojnícka Hruškovica (ďalej len „súťažné výrobky“) a uschová si fotku účtenky z nákupu pre overenie nákupu v prípade hlavnej výhry. Následne za nákup, priamo v mieste nákupu, obdrží súťažný žreb, ktorý vypíše a vhodí do zlosovacej urny v mieste nákupu. Jeden súťažný žreb prináleží vždy ku dvom zakúpeným súťažným produktom v danom objeme.

6. Výhry a žrebovanie

Výhry sa rozdeľujú na okamžité výhry a výhry po skončení súťaže:

Okamžitá výhra:

Celkový počet okamžitých výhier v mieste nákupu (na jeden promobalík) je 43.

 • 18 ks keramických pohárikov s objemom 0,04 dcl
 • 25 ks nápoja o objeme 0,04 dcl produktu Zbojnícka (podľa vlastného výberu)

Celkový počet výhier v mieste nákupu závisí od počtu dostupných promobalíkov.

Výhry po skončení súťaže:

Po skončení súťaže sa losuje spoločne so všetkých zapojených prevádzok HORECA, spoločne a to maximálne zo 100 emitovaných promobalíkov:

 • 10 x wellness pobyt pre dve osoby v zariadení Zbojnícka koliba, v hodnote 240 € s DPH/1 pobyt.

Ani jedna z vyššie uvedených výhier nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení.

Žrebovanie výhercov konečnej výhry prebehne zo všetkých zapojených, najneskôr 07.02.2024, za účasti zástupcu Usporiadateľa súťaže a notára.

 • O každom losovaní sa vyhotoví písomný protokol.
 • Výhercami v súťaži sa stanú všetci tí súťažiaci, ktorí úplne splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami a zároveň budú v súlade s vyššie uvedeným vylosovaní.
 • Výhercovia sa vždy losujú zo súťažiacich, ktorí sa do súťaže platne zapoja v príslušnom období súťaže (t. j. v termíne od 01.11.2023 do 31.01.2024, alebo do vyčerpania súťažných žrebov, termín je uvedený aj na POS materiáloch súťaže na vybranej prevádzke HORECA. (ďalej len „výherca“).
 • V prípade, že sa do súťaže v období jej konania platne nezapojí taký počet súťažiacich, aby mohli byť rozdelené všetky výhry vložené do súťaže, nerozdané výhry potom prepadajú v prospech Usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.

7. Oznámenie a odovzdanie výhier

 • Výhra bude výhercovi odovzdaná Usporiadateľom súťaže.
 • Usporiadateľ môže podmienky odovzdania výhier kedykoľvek zmeniť.
 • Súťažiaci je o výhre v súťaži vyrozumený formou mobilného telefónu na číslo, ktoré uviedol pri zapojení sa do súťaže (telefonicky alebo SMS správou).
 • V prípade, že nebude možné sa s výhercom spojiť do 7 dní za účelom dohodnutia termínu odovzdania výhry, súťažiaci stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.
 • Výhry sa odošlú výhercom do 10 týždňov od skončenia súťaže na uvedenú poštovú adresu prostredníctvom kuriérskej doručovacej služby. Náklady na dopravu výhry výhercovi hradí Usporiadateľ súťaže.
 • Pre doručenie výhry je Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami povinný uviesť Usporiadateľovi svoje kompletné kontaktné údaje pri kontaktovaní.
 • Výherca nie je povinný výhru prijať. Ak výherca odmietne alebo neprevezme výhru, a to ani v dodatočnej náhradnej lehote určenej Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech Usporiadateľa bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu.
 • Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami súhlasí s tým, že prevzatie výhry potvrdí osobne podpísaním prevzatia výhry. Odmietnutie podpísania prevzatia výhry znamená, že výhra nebude súťažiacemu odovzdaná.
 • Výherca nemá na výhru právny nárok, a nie je súdne a právne vymáhateľná, vrátane vymáhania účasti v tejto spotrebiteľskej súťaži. Výherca ďalej nemá nárok na inú výhru od Usporiadateľa, než je uvedené vyššie, či na iné protiplnenie, a to ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry.
 • Usporiadateľ nezodpovedá za výhry, dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí taktiež vybavujú prípadné reklamácie a nesú plnú zodpovednosť za plnenie poskytnuté v rámci výhry. 
 • Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, tak, aby sa mohli výhercom odovzdať v súlade s týmito pravidlami, a to najmä v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou.

8. Ďalšie podmienky súťaže

 • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším/novým nákupom súťažných produktov.
 • Viacnásobná účasť je možná, ale vždy iba s novým súťažným nákupom (t. j. pri ďalšom nákupe minimálne 2 ks súťažného/súťažných produktu/ produktov) a riadnom splnení podmienok účasti.
 • To znamená, že jeden súťažný žreb prináleží vždy ku dvom zakúpeným súťažným produktom v danom objeme.
 • Každý súťažiaci môže získať maximálne 1 konečnú výhru za celé obdobie konania súťaže (týka sa poukazu na wellness pobyt). Okamžitú výhru je možné vyhrať aj viackrát.
 • Telefónne číslo, ktoré použil súťažiaci pri registrovaní pokladničného bloku do súťaže sa zo strany Usporiadateľa považuje za telefónne číslo súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý jednotlivý zákazník zapojiť iba s jedným telefónnym číslom. Ak Usporiadateľ zistí opak, bude takýto účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený. Počas celej súťaže teda môže jeden konkrétny súťažiaci vyhrať konečnú výhru iba jedenkrát (týka sa poukazu na wellness pobyt). Okamžitú výhru je možné vyhrať aj viackrát.
 • Súťažiaci bude zo súťaže vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by mu vylúčením mohla vzniknúť v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého Súťažiaceho, či inej osoby, ktorým sa dopomohlo danému Súťažiacemu k získaniu výhry.

9. Propagácia súťaže

 • Zverejnenie a propagácia súťaže bude prebiehať formou vybraných POS materiálov na vybraných prevádzkach HORECA.
 • Zoznam výhercov súťaže bude uverejnený na https://sutaze.nicolaus.sk/.

10. Osobitné ustanovenia súťaže

 • Zamestnanci Usporiadateľa súťaže a zapojených súťažných prevádzok HORECA, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti v súťaži vylúčení.
 • V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala je povinná túto výhru Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
 • Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 • Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Usporiadateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercom odovzdaná tak ako je popísané v tomto Štatúte. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
 • Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže, či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Usporiadateľa súťaže.
 • O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celého obdobia jej trvania, a to tak, že zmenu uvedie v pravidlách súťaže.

 

I. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vhodením súťažného žrebu s vypísanými osobnými údajmi a originálom účtenky súťažného nákupu, Súťažiaci ako dotknutá osoba vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon OOÚ “), s týmito pravidlami súťaže a so spracúvaním osobných údajov „Usporiadateľom“ ako prevádzkovateľom pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s uchovaním osobných údajov počas doby organizovania spotrebiteľských súťaží „Usporiadateľom“, alebo do písomného odvolania súhlasu.

Ak Súťažiaci nesúhlasí so spracúvaním a uchovaním osobných údajov, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: tomas.holy@nicolaus.sk.

Odvolaním svojho súhlasu však Súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.

Zapojením sa do súťaže prostredníctvom súťažného žrebu, Súťažiaci vedome potvrdzuje všetko podľa čl. I odseku 10 pravidiel súťaže a dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona OOÚ Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi :

 • so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno, priezvisko a telefónne číslo, mesto.
 • so zasielaním informačných SMS týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže,
 • s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na výhernej listine,
 • so zaradením osobných údajov do databázy „Usporiadateľa“ a s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom tretej strany,
 • so zasielaním informácií formou SMS o aktuálne prebiehajúcich spotrebiteľských súťažiach organizovaných „Usporiadateľom“.

Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich, v období od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sa od Súťažiaceho získavajú ich vypísaním na súťažný žreb.

 

Osobné údaje Súťažiaceho sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze Usporiadateľa poprípade treťou stranou. Všetky dáta sa ukladajú v digitálnej forme.

II. PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa § 21 zákona OOÚ má Súťažiaci právo na prístup k osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Súťažiaci má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Súťažiaci má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Súťažiaci má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov má Súťažiaci práva podľa článku 12 – 23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má Súťažiaci rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Súťažiaci má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol písomne odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

III. KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: tomas.holy@nicolaus.sk.

Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na tomas.holy@nicolaus.sk.

Dozorným orgánom, u ktorého si súťažiaci môžete uplatniť svoje právo podať sťažnosť je:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Telefonický kontakt +421 2 32 31 32 14

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk  

 

12. Všeobecné podmienky

 • Každý Súťažiaci zapojením do súťaže zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto štatútom a úplnými pravidlami spotrebiteľskej súťaže Relaxuj so Zbojníckou v Zbojníckejv celom rozsahu s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojené. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek Súťažiaceho zo súťaže v prípade, že by takýto Súťažiaci porušoval pravidlá, v rámci súťaže konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným konaním, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý a to bez náhrady nákladov či škody, ktoré by vylúčením mohli Súťažiacemu vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na emailovú adresu tomas.holy@nicolaus.sk do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané v úvahu. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.

Záverečné ustanovenie

Tento Štatút je podpísaný Usporiadateľom pre vybrané prevádzky konania súťaže.

Každý kto preukáže právny záujem je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u Usporiadateľa súťaže.

 

V Bratislave dňa: 24.10.2023

 

Usporiadateľ súťaže: ST.NICOLAUS-trade, a. s.