Skip to content

ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE KLASIK V NOVEJ FĽAŠI ŤA DOSTANE DO HRY“

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže s názvom KLASIK V NOVEJ FĽAŠI ŤA DOSTANE DO HRY“ (ďalej iba „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom. Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže prípustné jedine s písomným súhlasom spoločnosti ST.NICOLAUS-trade, a. s.

1. Usporiadateľ a Organizátor

 • Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť ST. NICOLAUS-trade,    a. s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 35680261, IČ DPH: SK2020326583 (ďalej iba „Usporiadateľ“).
 • Organizátorom súťaže je CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava, IČO: 51 046 318, (ďalej iba „Organizátor“).
 • SMS službu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03, Bratislava.

2. Trvanie súťaže

 • Súťaž prebieha v období od 01. 03. 2024 00:00:00 hod. do 21. 04. 2024 23:59:59 hod., (t.j. 52 kalendárnych dní) vo všetkých maloobchodných prevádzkach na území Slovenskej republiky.

3. Kto sa môže zúčastniť súťaže

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s vekom 18 a viac rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode 11. tohto Štatútu, (ďalej iba ako „Súťažiaci“).

4. Výrobky v súťaži

 • Súťaž sa vzťahuje na produkty KLASIK 0,5 L, 0,7 L, 1 L (viď zoznam súťažných výrobkov v bode 4 tohto štatútu), ktoré sú dostupné v maloobchodných prevádzkach na území Slovenskej republiky.
 • Kompletný zoznam súťažných produktov:
Názov produktu EAN kód
KLASIK Tuzemský um 38% 1l 8 586 000 135 123
KLASIK Tuzemský um 38% 0,5l 8 586 000 135 130
KLASIK Tuzemský um jemný 40% 0,7l 8 586 019 221 244
KLASIK Tuzemský um 40% 1l 8 586 000 135 147
KLASIK Tuzemský um 40% 0,5l 8 586 000 135 154
KLASIK Vodka 38% 1l 8 586 000 135 185
KLASIK Vodka 38% 0,5l 8 586 000 135 192
KLASIK Vodka 40% 1l 8 586 000 135 208
KLASIK Vodka 40% 0,5l 8 586 000 135 215
KLASIK GIN 40% 1l 8 586 000 135 246
KLASIK GIN 40% 0,5l 8 586 000 135 253
KLASIK Borovička Jemná 40% 0,5l 8 586 000 137 585
KLASIK Borovička Jemná 40% 0,7l 8 586 000 137 578
KLASIK Slovenská Borovička Horec 40% 0,5l 8 586 000 137 592
KLASIK Slovenská Borovička Horec 40% 1l 8 586 000 137 677
KLASIK Borovička slovenská 40% 1l 8 586 000 135 284
KLASIK Borovička slovenská 40% 0,5l 8 586 000 135 291
KLASIK Borovička inovecká 38% 1l 8 586 000 135 345
KLASIK Borovička inovecká 38% 0,5l 8 586 000 135 352
KLASIK Kopaničiarska slivka 40% 1l 8 586 000 135 260
KLASIK Kopaničiarska slivka 40% 0,5l 8 586 000 135 277
KLASIK Kopaničiarska slivka 40% 0,7l 8 586 000 131 491
KLASIK Kopaničiarska hruška 40% 0,5l 8 586 000 133 358
KLASIK Kopaničiarska hruška 40% 1l 8 586 000 133 365
KLASIK Kopaničiarska Malina 40 % 0,5L 8 586 000 135 956
KLASIK Kopaničiarska Malina 40 % 1L 8 586 000 135 963
KLASIK Kopaničiarska Marhuľa 40 % 0,5L 8 586 000 136 021
KLASIK Kopaničiarska Marhuľa 40 % 1L 8 586 000 136 038
KLASIK Vodka jemná 40% 1l 8 586 000 135 505
KLASIK Vodka jemná 40% 0,7l 8 586 000 135 512
KLASIK Vodka jemná 40% 0,5l 8 586 000 135 529
KLASIK Fernet Bitter 40% 0,5l 8 586 000 131 422
KLASIK Fernet Citrus 27% 0,5l 8 586 000 137 264
KLASIK Turčianske hradby 36% 0,5l 8 586 000 133 891
KLASIK Turčianske hradby 36% 1l 8 586 000 133 907
KLASIK Pepermintový likér  25% 1l 8 586 000 135 086
KLASIK Pepermintový likér  25% 0,5l 8 586 000 135 093
KLASIK Karpatská horká 25% 1l 8 586 000 134 843
KLASIK Karpatská horká 25% 0,5l 8 586 000 134 850
 

5. Postup súťaže

 • Súťažiaci sa zapojí do súťaže zakúpením minimálne 1 ks súťažného produktu na jednom pokladničnom doklade v maloobchodných prevádzkach na území Slovenskej republiky a následným zaregistrovaním údajov dátum nákupu, čas nákupu cez SMS na čísle 6662.
 • Do súťaže sa môže súťažiaci zapojiť len s pokladničnými blokmi nadobudnutými v termíne trvania súťaže. Do súťaže je možné zapojiť sa ako s originálnymi, tlačenými pokladničnými blokmi, tak aj s elektronickými verziami originálnych pokladničných bločkov z nákupu.
 • Je potrebné si všetky súťažné pokladničné bloky zaregistrované do súťaže odkladať pre následnú kontrolu, ktorá prebehne po skončení súťaže u vyžrebovaných výhercov.
Zaslanie údajov formou SMS správy:
 • Súťažná SMS správa musí mať nasledovný tvar: KLASIK(medzera)DATUM NAKUPU(medzera)CAS NAKUPU a musí byť zaslaná na číslo 6662                 (Príklad: KLASIK 0603 0718).
 • Cena spätnej SMS s informáciou o zapojení sa do súťaže je 0,20 € s DPH.
 • Údaje z pokladničného dokladu môžu byť do súťaže zaradené iba raz. V prípade pokusu o opakované vloženie údajov bude tento pokus neplatný.
 • SMS je možné odosielať jedine z mobilných telefónov registrovaných mobilnými operátormi v SR (Slovak Telekom, Orange, O2, Tesco mobile, 4ka). SMS službu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03, Bratislava.
 • Telefónne číslo, z ktorého súťažiaci zaslal požadované údaje je zo strany „Organizátora“ považované za telefón súťažiaceho.
 • V prípade odoslania SMS správy s údajmi z utajeného čísla, t.j. takého, ktoré sa pri doručenej SMS správe nezobrazí, považuje sa takáto SMS správa za neplatnú.

6. Výhry a žrebovanie

Výhrami sú: 1.-5. miesto:
 • 5 x 2 VIP vstupenky na zápasy základnej skupiny MS v hokeji 2024 + 300 € peňažná výhra.
Hodnota jedného lístka je do 521,64 € + 300 € peňažná výhra = 1343,28 €/ kompletná hodnota jednej výhry pre jedného výhercu. 6.-10. miesto:
 • 5 x 2 VIP vstupenky na zápasy základnej skupiny MS v hokeji 2024 + 300 € peňažná výhra.
Hodnota jedného lístka je do 509,10 € + 300 € peňažná výhra = 1318,20 €/ kompletná hodnota jednej výhry pre jedného výhercu. 11.-15. miesto:
 • 5 x 2 VIP vstupenky na zápasy základnej skupiny MS v hokeji 2024 + 300 € peňažná výhra.
Hodnota jedného lístka je do 492,38 € + 300 € peňažná výhra = 1284,76 €/ kompletná hodnota jednej výhry pre jedného výhercu. Celkový počet výhercov je 15.
 • Výhry podliehajú dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Ich nadobúdacia hodnota presahuje hranicu stanovenú zákonom (350 €).
 • Žrebovanie výhercov prebehne po ukončení súťaže 22.4.2024 pomocou žrebovacieho softwaru za účasti notára, zástupcu „Organizátora“ a zástupcu „Usporiadateľa“ súťaže.
 • Výhercovia budú do 2 pracovných dní od vyžrebovania kontaktovaní o výhre SMS správou .
 • Súťažiaci sú o výhre v súťaži vyrozumení formou SMS správy s požiadavkou o zaslanie emailovej adresy na telefónne číslo +421948513682. SMS s emailovou adresou musí súťažiaci poslať najneskôr do 24 hodín od doručenia výzvy (zaslanej formou SMS od Organizátora súťaže) na zaslanie emailovej adresy. V prípade včasného nezaslania kontaktných údajov stráca súťažiaci nárok na výhru. Výhra bude priradená náhradnému výhercovi, vyžrebovanému pri losovaní súťaže za účasti notára.
 • Súťažiaci je po zaslaní svojich kontaktných údajov vyzvaný mailom z adresy nicolaus@cpppromo.sk, aby zaslal kópiu dokladu o súťažnom nákupe na emailovú adresu nicolaus@cpppromo.sk. V prípade pochybností o pravosti pokladničných blokov je výherca povinný predložiť v uvedenom termíne pod sankciou vylúčenia zo súťaže originály všetkých súťažných pokladničných blokov registrovaných do súťaže.
 • Výherca je vyzvaný maximálne 1x na predloženie nákupných blokov zaregistrovaných do súťaže, v prípade nereagovania na výzvy stráca nárok na výhru.
 • Výhercovia budú zverejnení na webovej stránke https://sutaze.nicolaus.sk/klask-v-novej-flasi-ta-dostane-do-hry-vyhodnotenie/, najneskôr do 10 pracovných dní od vyžrebovania.
 • Pre doručenie výhry je výherca v súlade s týmito pravidlami, povinný uviesť „Organizátorovi“ svoje kompletné kontaktné údaje pri kontaktovaní.
 • Už zadané kontaktné údaje je možné zmeniť zaslaním nových údajov na e-mailovú adresu nicolaus@cpppromo.sk alebo na tel. čísle +421 948 513 682 a to do 2 dní od oznámenia o výhre.
 •  „Organizátor“ si so súhlasom „Usporiadateľa“ súťaže vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier, tak, aby sa mohli výhercom odovzdať v súlade s týmito pravidlami, a to najmä v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou.

7. Ďalšie podmienky súťaže

 • Viacnásobná účasť je možná, ale vždy iba s novým súťažným nákupom (t. j. pri ďalšom nákupe minimálne 1 ks súťažného výrobku na novom súťažnom nákupnom bloku a zakaždým pri riadnom splnení podmienok účasti. To znamená, že súťažný nákup je vždy dokumentovaný jedným pokladničným blokom a zároveň jeden pokladničný blok môže dokumentovať iba jeden súťažný nákup. Aj keď je na jednom pokladničnom bloku zaznamenaný nákup výrobkov vo vyššom množstve ako 1 ks. daný pokladničný blok oprávňuje súťažiaceho iba na jednu súťažnú registráciu, resp. možno ho použiť v súťaži iba jedenkrát.
 • Telefónne číslo, ktoré použil súťažiaci na registrovanie bloku do súťaže sa považuje za telefónne číslo súťažiaceho. Do súťaže sa môže každý jednotlivý zákazník zapojiť iba s jedným telefónnym číslom cez SMS bránu súťaže. Ak „Usporiadateľ“ alebo „Organizátor“ zistí opak, bude takýto účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený. Počas celej súťaže teda môže jeden konkrétny súťažiaci vyhrať iba jedenkrát.
 • Každý súťažiaci môže získať maximálne 1 výhru za celé obdobie konania súťaže.
 • Účastník súťaže bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť, v prípade, že „Organizátor“ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
 • Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou so súhlasom „Usporiadateľa“ rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. „Organizátor“ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno „Organizátorovi“ zaslať emailom na nicolaus@cpppromo.sk alebo písomne na poštovú adresu „Organizátora“, uvedenú v týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie „Organizátora“ o námietke je konečné.
 • Účastníci sa zúčastňujú súťaže s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie. „Organizátor“ ani „Usporiadateľ“ týmto nie je voči účastníkom inak zaviazaný a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany „Organizátora“ ani „Usporiadateľa“, než sú uvedené v týchto pravidlách.
 • „Organizátor“ ani „Usporiadateľ“ súťaže nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (spôsobené buď ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy, ktoré vznikli v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov alebo ich dostupnosťou pre účastníkov súťaže.

8. Oznámenie a odovzdanie výhier

 • Pre oznámenie výhier bude použité telefónne číslo, s ktorým sa súťažiaci zapojil do súťaže.
 • Výhercovia budú o výhre kontaktovaní SMS správou.
 • Výhra bude výhercovi odovzdaná do 10 dní od žrebovania „Organizátorom“, na základe dohody s „Usporiadateľom“.
 • „Organizátor“ môže podmienky odovzdania výhier kedykoľvek zmeniť.
 • Súťažiaci v súlade s týmito pravidlami súhlasí s tým, že prevzatie výhry potvrdí osobne podpísaním preberacieho protokolu. Odmietnutie podpísania preberacieho protokolu znamená stratu nároku na výhru.
 • Výherca nemá nárok na inú výhru od „Usporiadateľa“, než je uvedené vyššie, či na iné protiplnenie, a to ani finančné, zodpovedajúce hodnote výhry.
 • „Usporiadateľ“ nezodpovedá za výhry, dodávané tretími stranami. Podmienky využitia výhier sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí taktiež vybavujú prípadné reklamácie a nesú plnú zodpovednosť za plnenie poskytnuté v rámci výhry.
 • Výhry podliehajú dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Ich nadobúdacia hodnota presahuje hranicu stanovenú zákonom (350 €).
 1. Propagácia súťaže
 • Zverejnenie a propagácia súťaže bude prebiehať formou vybraných POS materiálov vo vybraných maloobchodných predajniach na území Slovenskej republiky. Kompletný štatút súťaže bude uverejnený na https://sutaze.nicolaus.sk/klasik-v-novej-flasi-ta-dostane-do-hry-statut-sutaze/
 • Zoznam výhercov súťaže bude uverejnený na https://sutaze.nicolaus.sk/klask-v-novej-flasi-ta-dostane-do-hry-vyhodnotenie/

10. Pravidlá ochrany osobných údajov

I. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 Odoslaním súťažnej SMS na číslo 6662 Súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a súhlasí so spracovaním osobných údajov pre potreby vyhodnotenia súťaže. Súťažiaci ako dotknutá osoba vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon OOÚ “), s týmito pravidlami súťaže a so spracúvaním osobných údajov „Organizátorom“ ako prevádzkovateľom pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s uchovaním osobných údajov počas doby organizovania spotrebiteľských súťaží „Organizátorom“, alebo do písomného odvolania súhlasu. Ak Súťažiaci nesúhlasí so spracúvaním a uchovaním osobných údajov, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: nicolaus@cpppromo.sk. Odvolaním svojho súhlasu však Súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži. Zapojením sa do súťaže prostredníctvom súťažnej SMS, Súťažiaci vedome potvrdzuje všetko podľa čl. I odseku 10 pravidiel súťaže a dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona OOÚ Organizátorovi ako prevádzkovateľovi :
 • so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail,
 • so zasielaním informačných SMS a e-mailov týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže,
 • s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na výhernej listine,
 • so zaradením osobných údajov do databázy „Organizátora“ a s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom „ Usporiadateľa“ alebo „Technického správcu“ a tretej strany,
 • so zasielaním informácií formou SMS a e-mailov o pripravovaných, či aktuálne prebiehajúcich spotrebiteľských súťažiach organizovaných „Organizátorom“.
 
II. PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podľa § 21 zákona OOÚ má Súťažiaci právo na prístup k osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Súťažiaci má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Súťažiaci má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Súťažiaci má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov má Súťažiaci práva podľa článku 12 – 23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má Súťažiaci rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Súťažiaci má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania. Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií. Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov. Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol písomne odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne. Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa. Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve. Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.
III. KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na „Organizátora“ prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: nicolaus@cpppromo.sk. Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu nicolaus@cpppromo.sk.  

11. Osobitné ustanovenia súťaže

 • Zamestnanci „Usporiadateľa“ a „Organizátora“ súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti v súťaži vylúčení.
 • V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech „Usporiadateľa“ súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala je povinná túto výhru „Usporiadateľovi“ bezodkladne na základe písomnej výzvy „Usporiadateľa“ súťaže vrátiť, respektíve nahradiť „Usporiadateľovi“ súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
 • „Usporiadateľ“ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 • Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí „Usporiadateľ“ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie, či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercom odovzdaná tak ako je popísané v tomto Štatúte. „Usporiadateľ“ ani „Organizátor“ súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
 • Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže, či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko „Organizátora“ súťaže po predchádzajúcom súhlase „Usporiadateľa“.
 • O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou „Usporiadateľ“ alebo „Organizátor“ súťaže. „Usporiadateľ“ alebo „Organizátor“ si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celého obdobia jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na https://sutaze.nicolaus.sk/, kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá.

12. Všeobecné podmienky

 • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane s každým ďalším nákupom súťažných produktov a zadaním nových údajov z pokladničného dokladu na čísle 6662.
 • Každý súťažiaci zapojením do súťaže zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto štatútom a úplnými pravidlami spotrebiteľskej súťaže KLASIK V NOVEJ FĽAŠI ŤA DOSTANE DO HRY“ v celom rozsahu s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • „Organizátor“ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojené. „Organizátor“ má právo vylúčiť, ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže, v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným jednaním, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno „Usporiadateľa“, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý a to bez náhrady nákladov či škody, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné „Organizátorovi“ zaslať písomne na poštovú adresu CPP PROMO house s.r.o., Kaštieľska 21, 821 05, Bratislava do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané v úvahu. Rozhodnutie „Organizátora“ po získaní predchádzajúceho súhlasu „Usporiadateľa“            o námietke je konečné. Prípadné ďalšie informácie získa každý súťažiaci na infolinke +421 948 513 682 v pracovné dni od 9:00 hod do 17:00 hod alebo na e-mailovej adrese nicolaus@cpppromo.sk.
  26.01.2024 CPP PROMO house s.r.o.   Záverečné ustanovenie Tento Štatút je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre „Usporiadateľa“ a „Organizátora“ súťaže. Každý kto preukáže právny záujem je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u „Organizátora“ súťaže.   V Bratislave dňa: 26.01.2024 Usporiadateľ súťaže: ST.NICOLAUS-trade, a. s. Organizátor súťaže: CPP PROMO house s.r.o.